top of page
Besos1.png

Edifici "A" UPC Campus Besós

Projecte per l'edifici d'ús docent e investigació del ubicat al Campus Besós, Barcelona 

L’edifici té ús docent e investigació amb la següent composició; la planta soterrani esta destinada a la biblioteca, a la planta baixa trobem la sala d’actes, menjador i administració, a les plantes 1-2-3 son les destinades a aules, les plantes 4-5-6 destinades a laboratoris y les 7-8-9-10 a despatxos i la coberta on estan els climatitzadors.


El projecte per al nou edifici contindrà dues zones o àmbits diferenciats: Les primeres plantes (PB, P+1 i P+2) que s’organitzen en un volum més baix que fa front al nou passeig central peatonal, amb major superfície, i la resta de plantes més altes (P+3 fins a P+10) que tanquen la volumetría i donen un front edificat als carrers adjacents. La diferència serà formal en el seu volum però també funcional, ja que en les tres primeres plantes (Planta Baixa, Primera i Segona) es donaran uns usos més “públics” i d’accés comú i en les següents es disposaran els laboratoris i elements annexes (sales i despatxos...).


Com a punt de partida i element necessari en un edifici “contenidor” dels usos docents com serà aquest que es projecta, es creu necessari superposar la màxima llibertat distributiva a la rigidesa estructural. És per això que l’edifici des de les primeres idees del concurs allibera tota la planta d’estructura i la concentra a la seva pell perimetral i en un únic pòrtic central. L’edifici funciona per tant com a una pell estructural amb elements verticals cada 1,50m que funcionen gairebé com a pantalla de descàrrega i forjats de cantell que descarreguen sobre aquesta pell. El nucli de serveis i escales (element molt important donada la gran ocupació prevista en aquest programa d’edifici) funcionen a la vegada com a element rigilitzador i d’unió entre els dos cossos.


S’aprofita aquesta proximitat dels elements estructurals de façana i donat l’ús docent del nou edifici, el seu acabat exterior (façana) es projecta amb un sistema de persianes que aporten la protecció solar externa vinculades i integrades al sistema estructural exterior descrit. Aquest sistema de persiana fa de barrera a l’entrada de sol directe en les orientacionsavorables i permet l’entrada de llum sense sol directe

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page